Never mind the translation

Filipino Battle Hymn

Batel Himm

Lumusong siya sa tubig at ang sakong nabasa
Lumusong siya sa tubig at ang sakong nabasa
Lumusong siya sa tubig at ang sakong nabasa
Ang sakong nabasa.

Repren

Ale, Aleng-magluluya
Ale, Aleng-magluluya
Ale, Aleng magluluya
Ang sakong nabasa

Lumusong siya sa tubig at ang tuhod nabasa
Lumusong siya sa tubig at ang tuhod nabasa
Lumusong siya sa tubig at ang tuhod nabasa
Ang tuhod nabasa.

Ale, Aleng-magluluya
Ale, Aleng-magluluya
Ale, Aleng-magluluya
Ang tuhod nabasa.

Lumusong siya sa tubig at ang….
AY BASTOS!