Relak lang

Kaunting Tiis, Bayan

Hinay lamang,

Kaunting tiyaga, at kaunting hinahon,

Upang maiwasan ang taga ng panahon.

 

Let us not let this charge happen again, bayan,

Nakapaghintay tayo ng siyam na taon

Kaunti na lang ang natitirang siyam na buwan.

Relak lang!

Mayroon din naman siyang mabuting nagawa

Kahit na kaunti!

face2